Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Wszystkich zainteresowanych kursem na instruktora nauki jazdy prosimy o kontakt w celu zapisu i rozpoczęcia kursu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców.

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez
  okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania
  pojazdami w zakresie
  prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
  (Dz.U. 2011.30.151 – art 82 ust. 2 pkt 1),
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
  (Dz.U. 2011.30.151 – art. 34 ust 1);
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;

orzeczenie lekarskie i psychologiczne o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;

prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;

dowód uiszczenia opłaty

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3 nie są wymagane od osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.

Dokumenty wymienione w punkcie 1,2 i 5 wymagane są od kandydatów na wykładowców.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia
nauczania kandydatów na kierowców.

Rodzaje szkolenia
Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

Kurs podstawowy – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.

Przedmiotowy zakres szkolenia
Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • Psychologii.
 • Metodyki nauczania.
 • Prawa o ruchu drogowym.
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 • Technika i taktyka jazdy
 • Praktyka instruktorska
 • Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć
 • praktycznych

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

Liczba godzin szkolenia wynosi:

a. liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych,
w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu

ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 – art. 34 ust.1),,

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 – art. 82 ust. 2 pkt 1
kserokopię prawa jazdy,

Egzamin wewnętrzny

Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Dyrektora WORD Bydgoszcz

.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie
o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

Koszt szkolenia: 4.000 zł

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas w Grudziądzu przy ulicy Włodka 16-18.
Odpowiemy na Państwa pytania i perfekcyjnie przygotujemy do egzaminu.