Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Wszystkich zainteresowanych kursem na instruktora nauki jazdy prosimy o kontakt w celu zapisu i rozpoczęcia kursu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców.

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez
  okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania
  pojazdami w zakresie
  prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
  (Dz.U. 2011.30.151 – art 82 ust. 2 pkt 1),
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
  (Dz.U. 2011.30.151 – art. 34 ust 1);
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;

orzeczenie lekarskie i psychologiczne o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;

prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów;

dowód uiszczenia opłaty

Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3 nie są wymagane od osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.

Dokumenty wymienione w punkcie 1,2 i 5 wymagane są od kandydatów na wykładowców.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia
nauczania kandydatów na kierowców.

Rodzaje szkolenia
Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

Kurs podstawowy – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.

Przedmiotowy zakres szkolenia
Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • Psychologii.
 • Metodyki nauczania.
 • Prawa o ruchu drogowym.
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 • Technika i taktyka jazdy
 • Praktyka instruktorska
 • Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć
 • praktycznych

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

Liczba godzin szkolenia wynosi:

a. liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych,
w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu

ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 – art. 34 ust.1),,

orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 – art. 82 ust. 2 pkt 1
kserokopię prawa jazdy,

Egzamin wewnętrzny

Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Dyrektora WORD Bydgoszcz.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie
o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

Koszt szkolenia: 4.500 zł

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas w Grudziądzu przy ulicy Włodka 16-18.
Odpowiemy na Państwa pytania i perfekcyjnie przygotujemy do egzaminu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress